För resan gäller de Allmänna och Särskilda Resevillkor för paketresor som anges nedan. De Allmänna Villkoren antogs att gälla från 1993-02-02 av Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, efter överenskommelse med Konsumentverket. De Särskilda Resevillkoren som anges med fet (svart) stil är särskilda villkor för Bon Voyage via huvudbolaget Golf Joy Travel här redovisat som (A) och kompletterar de Allmänna Resevillkoren i de delar där det inte innehåller någon bestämmelse.
1. Avtalet
(A) ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än(A). Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som (A). Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med (A). Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring av resan måste göra detta via huvudresenären.
1.2 Uppgifter i (A)s kataloger och broschyrer är bindande för(A). En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informerats om ändringarna.
1.3 (A) skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.5 Avtalet är bindande för parterna när (A) skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt (A)´s anvisningar. (A) skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
2. Betalning av priset för resan 2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 (A) får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 30 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.
Slutbetalning för resan skall vara (A) tillhanda senast 7 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits till bankgiro nr 5372-2732
2.3 (A) får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla ev. anmälningsavgift som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
3.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande 5% av resans pris, dock lägst 200 kronor.
3.1.2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 14 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 15% av resans pris.
3.1.3 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 24 timmar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50% av resans pris.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan, skall resenären betala hela resans pris med avdrag för eventuell reseskatt.
3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan.
3.1.6 För resor med reguljärflyg gäller flygbolagets avbeställningsvillkor om inget annat anges.
3.2 Om resenären träffat avtal om avbeställningsförsäkring, har resenären i fall som anges i punkt 3.2.1 - 3.2.3 rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av (A)´s katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får uppgå till 5% av resans pris dock högst 200 kronor. Vad resenären erlagt för avbeställningsförsäkringen skall inte återbetalas.
3.2.1 Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes make/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att reseavtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.2 Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.3 Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller 3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
3.2.4 Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1
3.2.3 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet.
Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av (A) uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet.
Vid paketresor med buss, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre standard, t ex enkelrum i stället för dubbelrum.
3.2.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar-och/eller släktskapsintyg. Intyget skall vara (A) tillhanda senast sju dagar efter avbeställningen.
3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.
3.3.1 Avbeställning skall ske omedelbart till (A) på telefon 035-356 81 vardagar 09.00 - 17.30 eller via e-post info@bon-voyage.se när kontoret är stängt.
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.
3.5 Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären.
3.6 För avbeställning av teaterbiljetter, fotbollsbiljetter, idrottsbiljetter eller liknande arrangemang gäller att om avbeställningen sker inom 15 dagar före avresan, återbetalas ej biljettkostnaderna.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet.

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som (A) har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta (A) eller återförsäljaren om sin avsikt.
4.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.
4.3 Överlåtelse kan ej ske till person som står i skuld till (A).

5. (A)s ändringar före avresan och inställande av resan
5.1 (A) har rätt att ändra avtalsvillkoren.(A) får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet.
Resenären får frånträda avtalet, om (A) förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.
Om (A) avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela (A) om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa.
Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om (A) eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om (A) ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
5.4 Resenärens rätt till skadestånd, (A) inställande av resa.
I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från (A), om det är skäligt.
Rätt till skadestånd på grund av att (A) ställt in resan föreligger inte, om (A) visar:
5.4.1 att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättats senast 10 dagar före avresan), eller
5.4.2 att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför (A)´s kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som (A) har anlitat att resan har ställts in, är (A) fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
Minimiantal
Enligt ovan punkt 5.4 äger (A) rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan och resenären skriftligen eller muntligt informeras därom viss tid före avresan. De minimiantal som gäller för resor i (A)´s katalog och sålunda omfattas av resenärens reseavtal är följande:
Vid resa med buss.
(A)l äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i a) nedan angivna minimiantal är uppfyllda senast 7 dagar före avresan.
a) 20 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.Om en resa som (A) har rätt att ställa in enligt föregående punkt ingår i en serie av resor, har(A) rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges ovan under punkt 5.4.1 dvs. 7 dagar före avresan (alternativt 10 dagar före avresan).
5.5 Ändring av priset
Priset får höjas endast på grund av kostnadsökningar som beror på:
1. ändringar i transportkostnader.
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar (A)´s kostnader för resan.
Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 60 kr. Priset får dock inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen . Researrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Resans pris skall sänkas om (A)´s kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av motsvarande skäl, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.
5.6 Ändring av tidtabell
Såvida inte annat angivits, är den vid avtalets ingående angivna avgångstiden och tiden för återkomst preliminära. De definitiva tiderna skall meddelas resenären så snart som möjligt.
Om den definitiva avgångstiden eller tiden för återkomst till avreseflygplatsen, enligt meddelande som sägs i föregående stycke avviker från de preliminära tiderna med mer än 8 timmar, skall resenären vara berättigad att frånträda avtalet om resan inte påbörjats. Om resenären frånträder resan, skall hela det belopp resenären erlagt för resan återbetalas. Frånträdande skall ske snarast och senast 4 dagar efter det att resenären informerats om de definitiva avgångs- och återkomsttiderna. Förändringar av de preliminära avgångs- och återkomsttiderna berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

6. (A) ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall (A) ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall (A), om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
Resenären har inte rätt till skadestånd, om (A) visar att felet beror på ett hinder utanför(A)´s kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder (A) inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Om felet beror på någon som (A) har anlitat, är (A)fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.
Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1891:35 s.1), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna i stället för enligt dessa villkor. (A) är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar (A) eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
Reklamation skall vara (A) tillhanda inom 2 månader från resans avslutande.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om (A)eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall (A) eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan
8.1 (A)l´s anvisningar m.m.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som (A) anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan (A) häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar(A) genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.
Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som (A) anlitar för att medverka vid resans genomförande.
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m.
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från (A).
8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till (A) eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av (A) uppgiven återresetid kontakta (A) för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

10. Mervärdesskatt på resor inom EU
Sveriges riksdag har beslutat om skatt på paketresor inom EU med 2,6% på resans totalpris. I förekommande fall ingår skatten i (A)´s prisangivelser om inget annat anges.

11. Tryckfel.
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel.

12. Särskilda resevillkor gällande reguljär flyg
1. För resor med reguljärflyg måste separat biljett ställas ut till varje resenär. Enligt gällande regler kan en biljett inte ändras sedan den är utställd, utan varje ändring betraktas som avbeställning och nybokning och avbeställningsreglerna enligt nedan gäller alltså även ändringar. Obs att vissa flygbiljetter kan ha andra villkor. Hör vid bokningstillfället.

Observera att vissa flygbolag kräver omgående betalning vid bokning och biljetterna inte under några omständigheter är avbokningsbara. Vår personal informerar om detta och det framgår på fakturan. De flygbolag som (A) utnyttjar ansvarar gentemot resenären enligt avtal och bestämmelser som finns angivna i flygbiljetten. Dessa bestämmelser reglerar flygförseningar, inställda flygningar, förlorat eller skadat bagage, strejk m m. Golf (A) ansvarar inte för någon del av flygtransporten, ej heller för försenat/förlorat bagage. Flygbolagen har olika regler vad gäller bagage

Värt att veta, Bokning-Betalning-Flygresan-Hotell-Boende

Bokning
När vi fått din beställning skickar vi en bekräftelse/faktura med postgiro inbetalningskort. Vi ber dig ordentligt kontrollera att alla uppgifter stämmer med vad du har beställt av oss.

Anmälningsavgiften
Avgiften skall vara (A)tillhanda inom 10 dagar efter det att bokningen konfirmerats för att beställningen skall gälla.

Avbeställningsförsäkring
Samtidigt som du bokar din resa kan du även boka en avbeställningsförsäkring som skyddar dig mot eventuell avbeställning, se resevillkoren. Avbeställningsförsäkringen kostar 100:- - 200:- per person beroende på priset på resan. Vid eventuell avbeställning återbetalas hela resans pris förutom en expeditionsavgift på 200:- samt avgiften för avbeställningsförsäkringen.
Betalning
Slutbetalning skall vara (A) tillhanda enligt det datum som framgår på bokningsbekräftelsen/fakturan.
Färdhandlingar, Flygbiljett, bil- och hotellvoucher samt övriga originalhandlingar översänds efter det att vi emottagit slutbetalningen.
Prisgaranti, Garantin innebär att du slipper valuta-, bränsle- och devalveringstillägg om bränslepriserna skulle gå upp eller den svenska kronan devalveras. För att prisgarantin skall gälla måste slutbetalningen göras senast 10 dagar efter bokningsdagen, dock 40 dagar före avresan. Prisgarantin täcker inte eventuella nya eller ökade skatter och allmänna avgifter. Skulle priset på din resa mot förmodan gå ned före avresan kan du emellertid inte kräva pengar tillbaka.
Ändringar/Avbokningar, Så snart hinder uppstår måste du meddela oss detta. Avboknings- och expeditionskostnader debiteras dig enligt resevillkoren. Vid avbokning av hyrbil, hotell, etc. som bokats utan resa debiteras en expeditionsavgift (f n 200:-) plus eventuell avbokningskostnad som respektive leverantör tillämpar.
Önskemål, Du är alltid välkommen med önskekmål om t ex bilmärke, läge på rummet m m, som vi gör vårt bästa för att tillgodose, men som vi inte kan garantera.
Reklamation, Om något skulle vara fel under din vistelse skall du anmäla det till (A) för att få rättelse direkt på plats. Om problemet inte kan lösas på resmålet kan du skriva till oss efter hemkomsten, dock senast inom två månader.
Reseförsäkring, För att du skall ha ett fullgott skydd om något oförutsett skulle inträffa under din vistelse utomlands är det nödvändigt med en reseförsäkring.
Resevillkoren, Vi uppmanar dig att läsa igenom dem, se resevillkor.


Hotell - Boende
Kategori, Varje hotell har sin officiella klassificering som är gjord av landets turistmyndighet. Vi har kompletterat beskrivningen för varje hotell med våra egna bedömningar.
Hotellregler, Hotellets egna regler och bestämmelser beträffande service, städning, m m samt faktauppgifter finns angivna på prissidan. Det kan dock förekomma skillnader beroende på säsong. På din voucher står det angivet för hur många personer rummet/lägenheten är bokat och endast de personer som beställt inkvartering får bo där även om tom säng/bäddsoffa skulle finnas.
Hotellrum, På vouchern står angivet vilken typ av rum som du bokat. Extra bädd/säng består oftast av en bäddsoffa eller hopfällbar säng vilket medför att komforten kan vara lägre. Standard liksom planlösning, inredning, möbler, m m kan variera inom samma hotell. Våra prissidor ger dig en utförlig information om respektive hotell.
Lägenheter, Lägenheter med eget pentry har blivit ett alltmer populärt boendealternativ. Studios är enrumslägenheter med kombinerat sov- och vardagsrum. Pentryt är avsett för enklare matlagning och i regel finns ej osthyvel, potatisskalare, kaffebryggare, m m. I städningen ingår inte diskning och servicen på lägenhetshotell är oftast begränsad jämfört med vanliga hotell.
Lägenheter/hus med självhushåll, Dessa boendealternativ är oftast privatägda och sköts av våra agenter, vilka står till tjänst om Ni beöhver hjälp med något under Er vistelse.
Måltider, I de fall frukost ingår serveras vanligen en kontinental frukost där kaffe, te, bröd, smör och marmelad ingår. På finare hotell förekommer amerikansk bufféfrukost som är mer komplett. Det framgår av hotellprislistan om halv- eller helpension finns som komplement.
Städning, Städningen är i regel inte densamma som vi är vana vid. I den allmänna rengöringen sopar och torkar städerskan golven, tömmer papperskorgen och bäddar sängarna, dammar och rengör bordsytor och badrum.
Insekter/djur
Detta finns det mer av på sydliga breddgrader än här i Sverige. Skulle du träffa på några i ditt rum be gärna personalen i receptionen om hjälp. Lösdrivande hundar och katter är vanligt och du bör inte mata dessa djur.
Ankomst, Läs noggrant igenom hotellinformationen som medföljer vouchern (hotellbekräftelsen). Här finns all viktig information som du bör känna till.
Hemresan, Enligt internationell hotellpraxis skall rummen/våningarna lämnas kl. 12.00 avresedagen. Vid sen hemresa har du oftast tillgång till förvaringsutrymmen, dusch och ombytesmöjligheter. Receptionen/Servicekontoret hjälper till med detta.
Reseledare, guider på plats, I den hotell- och reseinformation som medföljer dina färdhandlingar framgår det adress och telefonnummer till det servicekontor som du kan vända dig om du behöver hjälp eller tips under din vistelse.
Ibland sker det programändringar eller att vi på (A) utvecklas med nya produkter. Vi reserverar oss för ändringar i programmet samt för tryck- och korrekturfel. Vi hälsar dig varmt välkommen på en resa med Bon Voyage!